Blog > Komentarze do wpisu
Obowiązki ucznia
1. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.

2. Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.

3. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.

4. Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

5. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju galowego.

6. Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.

7. Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.

8. Obowiązek szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandaru szkoły) i religijnych.

9. Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom.

10. Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.

11. Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom  dewastacji.

12. obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. 


czwartek, 14 lutego 2008, impresje

Polecane wpisy